مکانیکال سیل فلزی

مکانیکال سیل فلزی

مکانیکال سیل فلزی : مکانیکال سیل فلزی یکی از حیاتی ترین و حساس ترین اجزاء پمپ های گریز از مرکز می باشند. که در صورت انتخاب و نصب صحیح می توانند در مدت زمان کارکرد خود با کمترین هزینه تعمیراتی کارایی بسیار خوبی داشته باشند. در صورت عدم دقت در انتخاب مکانیکال سیل فلزی حتی با در نظر نگرفتن بعضی از موارد به ظاهر کم اهمیت، آسیب دیده و … باعث بروز خطرات بسیار جدی برای سیستم عملیاتی و حتی پرسنل و محیط زیست می گردد.

فشار محصول پمپ شونده و نیروی موئینگی ، لایه نازکی از مایع را بروی سطوح مکانیکال سیل فلزی قرار می دهد که منجر به روان کاری سطوح می شود. کارکرد مکانیکال سیل فلزی تحت شرایط خشک منجر به صدمه دیدن سطوح آن می شود.