ذغال صنعتی خاص کربنی

ذغال صنعتی خاص کربنی

ذغال صنعتی خاص کربنی

ذغال صنعتی خاص کربنی را می توان به پنج گروه اصلی تقسیم کرد:

براش الکتروگرافیتی
براش گرافیت فلزی
براش پیوند شده با رزین
براش گرافیت کربن
براش گرافیتی

تراش و برش ذغال صنعتی خاص کربنی با توجه به کارکرد، محل نصب و نیاز مشتری صورت می گیرد.

ساخت انواع ذغال صنعتی خاص کربنی
پودر گرافیتی چرب
گرافیت صنعتی
تیغه پمپ وکیوم گرافیتی و فایبر
تولید انواع ذغال صنعتی خاص کربنی موتور
ذغال موتور DC. AC
ذغال تراکشن موتور T900/T500
بلوک کربنی ek20- EK2200-EK3205 آلمان
بلوک های کربنی جهت اسپارک کاری با دانسیته 1.90