تعمیر پمپ سانتریفیوژ

تعمیر پمپ سانتریفیوژ

برنامه تعمیر پمپ سانتریفیوژ

برنامه تعمیر پمپ سانتریفیوژ شامل انواع بازرسی های زیر می باشد:

* تعمیرات و نگهداری روتین
* بازرسی های روتین
* بازرسی های سه ماهه
* بازرسی های سالیانه

تعمیر پمپ سانتریفیوژ و نگهداری روتین

هر موقع نگهداری روتین را انجام می دهید، اعمال زیر را انجام دهید:

* یاتاقانها را روانکاری کنید.
* آببند پمپ را بازبینی کنید.

تعمیر پمپ سانتریفیوژ و بازرسی های سه ماهه

اعمال زیر را هر سه ماه یکبار انجام دهید:

* پیچ های فونداسیون و پیچ های پایه موتور و پمپ را بررسی نمایید که کاملاً محکم باشند.
* آببند مکانیکی را بررسی کنید در صورت نیاز آن را تعویض کنید.
* حداقل هر سه ماه یکبار (2000 ساعت کارکرد) روغن را تعویض کنید.
* اگر شرایط محیطی نامناسب است و یا شرایط دیگری وجود دارد که باعث ایجاد آلودگی در روغن می شود، زودتر از موعد روغن را تعویض کنید.
* همراستایی محور را بازرسی نمایید و در صورت نیاز مجدداً تنظیم کنید.

بازرسی های سالیانه

برای تعمیر پمپ سانتریفیوژ اعمال زیر را هر سال یکبار انجام دهید:

* دبی پمپ را بررسی کنید.
* فشار پمپ را بررسی کنید.
* توان مصرفی موتور را بررسی کنید.

برای تعمیر پمپ سانتریفیوژ اگر عملکرد پمپ مناسب با شرایط فرآیندی نمی باشد و شرایط فرآیندی نیز تغییر نکرده است، اعمال زیر را انجام دهید:

1. پمپ را دمنتاژ کنید.
2. پمپ را مورد بازبینی قرار دهید.
3. قطعات ساییده شده را جایگزین کنید.