آب بند مکانیکی شفت

آب بندی مکانیکی شفت پمپ

آب بند مکانیکی شفت محفظه آب بندی شامل آب بندها و اجزاء مربوطه آب بند مکانیکی شفت است.

برای رسیدن به بازدهی مناسب در قطعات هیدرولیک وجود یک آب بندی کامل و مناسب ضروری است. آب بندی بین قطعات در هیدولیک بوسیله آب بندها انجام می شود . آب بند مکانیکی شفت ها براساس استفاده به دو نوع کلی ثابت و متحرک تقسیم می شوند:

آب بند مکانیکی شفت ثابت: به صورت واشر بین قطعات غیر متحرک به کار می رود.

آب بند مکانیکی شفت پمپ متحرک: برای آب بندی قطعات متحرک بکارمی رود و بر طبق شکل انتخاب می گردد ، نوع آب بند مکانیکی شفت هر قطعه توسط سازنده تعیین می گردد و در زمان تعویض باید به این موضوع توجه داشت.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *