آب بند مکانیکی

آب بندی مکانیکی

آب بندی مکانیکی : تعریف آب بند های مکانیکی یا مکانیکال سیل

سیل مکانیکی یا آب بند های مکانیکی از جمله ایمن ترین قطعات صنعتی هستند که آب بندی مکانیکی برای جلوگیری از نشت مایعات ، جامدات و گازها به بیرون از سیستم در بر گیرنده آنها مورد استفاده قرار می گیرند که آب بندی مکانیکی شامل دو سطح صاف ، یکی ثابت که بروی کاسه پمپ و دیگری متحرک که بروی محور گردش پمپ قرار گرفته می شود. فشار محصول پمپ شونده و نیروی موئینگی ، لایه نازکی از مایع را بروی سطوح سیل آب بندی مکانیکی قرار می دهد که منجر به روان کاری سطوح می شود. کارکرد سیل آب بندی مکانیکی تحت شرایط خشک منجر به صدمه دیدن سطوح آن می شود.