آب بندی صنعتی

آب بندی صنعتی

آب بندی صنعتی : مکانیکال سیل ها یا آب بندی صنعتی (Mechanical Seals) یک وسیله مکانیکی هستند که در پمپ ها و کمپرسور ها مورد استفاده قرار می گیرند. می توان عنوان کرد که آب بند های صنعتی یکی از حساس ترین و حیاتی ترین اجزاء پمپ ها می باشند که در صورت انتخاب و نصب صحیح آب بندی صنعتی ، شناخت اصول کار آب بندی صنعتی و بهره برداری مناسب آب بندی صنعتی ، می توانند برای مدت زیادی بدون هیچ گونه مشکلی و با کمترین هزینه تعمیراتی، کارایی مناسبی داشته باشند.