Tag Archives: مکانیکل سیل

مکانیکل سیل بلوز مکانیکل سیل بلوز باید به صورت داخلی نصب گردند و برای سیالات تمیز استفاده شوند اگرچه مکانیکل سیل بلوز هیچگونه آب بند ثانویه لغزشی ندارند و نیروی گریز از مرکز نیز ذرات را به سمت قسمت درونی بلوز پرتاب می کند ولی نشتی باعث میشود بلوز ها از قسمت داخل جام شوند […]