Tag Archives: مکانیکال سیل فنر

مکانیکال سیل چند فنر مکانیکال سیل چند فنر Multi Spring مکانیکال سیل چند فنر Multi Spring : برای روی هم نگه داشتن سطوح اب بندی برای جلوگیری از نشتی از مکانیکال سیل چند فنر استفاده می شود که بسته به نوع طراحی از طرح هائی نظیر سیستم های بلوز (فلزی) فنرهای مارپیچی و فنرهای موج […]

مکانیکال سیل تک فنر مکانیکال سیل تک فنر Single Spring مکانیکال سیل تک فنر Single Spring : مکانیکال سیل های تک فنر که خود آنها در چندین مدل وجود دارد شاخصه اصلی مکانیکال سیل تک فنر دارابودن یک فنر لول جهت اعمال فشار به فیس ها میباشد که از فیس ها با شکل های متعدد […]