مکانیکال سیل تک فنر

مکانیکال سیل تک فنر

مکانیکال سیل تک فنر Single Spring

مکانیکال سیل تک فنر Single Spring : مکانیکال سیل های تک فنر که خود آنها در چندین مدل وجود دارد شاخصه اصلی مکانیکال سیل تک فنر دارابودن یک فنر لول جهت اعمال فشار به فیس ها میباشد که از فیس ها با شکل های متعدد و متریال های متعدد تشکیل میگردد.